0,00% €2,580
DARK MODE
0,00% €2,580

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ η ενεργή συνεισφορά και ουσιαστική προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης τοποθετείται στο επίκεντρο του επιχειρησιακού του σχεδιασμού και των δραστηριοτήτων των κλάδων του.

Η εξασφάλιση ενός ασφαλούς και δίκαιου εργασιακού πλαισίου, η ουσιαστική στήριξη της οικονομίας αλλά και των τοπικών κοινωνιών και η μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον, αποτελούν βασικές αρχές του ομίλου.

Οι δεσμεύσεις αυτές, βασικός οδηγός για την εκπλήρωση της αποστολής του, εκφράζονται μέσα από τα σύγχρονα έργα υποδομής που δεκαετίες τώρα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων αλλά και τα έργα περιβάλλοντος και ενέργειας που προάγουν την κυκλική οικονομία και την παραγωγή ενέργειας μέσα από εναλλακτικές αλλά και ανανεώσιμες πηγές, δημιουργώντας παράλληλα προστιθέμενη αξία για το σύνολο των κοινωνικών του εταίρων.

Η επιχειρησιακή στρατηγική του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ επικεντρώνεται στην ενίσχυση του αποτυπώματός της στους κλάδους της Κατασκευής, των Παραχωρήσεων, του Περιβάλλοντος και της Παραγωγής Πράσινης Ενέργειας. Έχοντας στο επίκεντρο κάθε δραστηριότητάς του, τη χρήση καινοτόμων πρακτικών και σύγχρονων τεχνολογιών, ο Όμιλος στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμων – πράσινων και ασφαλών υποδομών, για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, και στην παραγωγή εναλλακτικών πηγών ενέργειας ώστε να απαντήσει στην ανάγκη θωράκισης στην Κλιματική αλλαγή αλλά και μετάβασης σε Πράσινες μορφές ενέργειας.

Περιβάλλον

Ο Όµιλος, αναγνωρίζοντας την ευθύνη του προς το περιβάλλον, έχει θέσει ως στόχο και προτεραιότητα την αποτελεσµατική περιβαλλοντική διαχείριση και τη μείωση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό εφαρµόζει πρακτικές για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την προστασία των οικοσυστηµάτων, ενώ εστιάζει και στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόµενων µερών του σε περιβαλλοντικά θέµατα και θέτει την κυκλική οικονοµία και την κλιματική αλλαγή στον πυρήνα της στρατηγικής του.

Κοινωνία

Η µέριµνα για την Υγεία & Ασφάλεια (Υ&Α) του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού, το οποίο απασχολεί ο Όµιλος, αποτελεί βασικό µέρος της ευρύτερης επιχειρηµατικής πολιτικής και φιλοσοφίας του, στοχεύοντας στη διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και στην ανάπτυξη κουλτούρας προς την επίτευξη μηδενικών ατυχημάτων.

Οι εργαζόµενοι του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτελούν την κινητήρια δύναµη και το πιο σηµαντικό συγκριτικό του πλεονέκτηµα. Η δυνατότητα του Οµίλου να υλοποιεί περίπλοκα έργα, µε τεχνικές δυσκολίες και απαιτητικά χρονοδιαγράµµατα, οφείλεται στους εργαζοµένους του, οι οποίοι µε τις γνώσεις, τον επαγγελµατισµό και την αφοσίωσή τους, παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε πελάτες και συνεργάτες.

O Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, εκµεταλλευόµενος το διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων του, εστιάζει στη δηµιουργία καινούργιων και πρωτοποριακών έργων, τα οποία συµβάλλουν στην ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ο Όµιλος στηρίζει την ελληνική οικονοµία και δηµιουργεί αξία, µέρος της οποίας διανέµει στην κοινωνία. Επιδιώκει να βρίσκεται πάντα δίπλα στην κοινωνία, να αφουγκράζεται τις ανάγκες και προσδοκίες της και να ανταποκρίνεται µε επαγγελµατισµό, αξιοπρέπεια και σεβασµό σε αυτές, αναπτύσσοντας σχέσεις εµπιστοσύνης και στηρίζοντας τις τοπικές κοινότητες, µέσα στις οποίες δραστηριοποιείται.

Διακυβέρνηση

Το απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, υπαγορεύει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης που να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής και να προσαρμόζεται στις επιχειρηματικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, αναγνωρίζοντας κινδύνους και ευκαιρίες.

Ο Όμιλος στηρίζει τη λειτουργία του σε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο με στόχο τη βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξή του και εφαρμόζει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, οι οποίες σχετίζονται με το μέγεθος, τη σύνθεση, τα καθήκοντα και την εν γένει λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Επιπρόσθετα, επιδιώκει να διεξάγει τις δραστηριότητές του έντιμα, ηθικά, με ακεραιότητα και σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και πρότυπα, τις πολιτικές και τις οδηγίες του, καθώς και τον Κώδικα Ηθικής του.

Θέλοντας να διασφαλίσει τη διαφάνεια σε όλες τις δραστηριότητές του, καθώς και την αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή του λειτουργία, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει αναπτύξει διαδικασίες και Συστήματα Διαχείρισης, τα οποία έχει πιστοποιήσει σύμφωνα με διεθνή πρότυπα διαχείρισης. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται, πέραν της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, η συνεχής βελτίωση και αξιοπιστία του Ομίλου, ενώ παρέχονται πολλαπλά οφέλη που αφορούν στις συνθήκες ασφαλούς εργασίας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος, μέσω της συνεργασίας του με τους προμηθευτές του, θέτει ως στόχο την απόλυτη κάλυψη των αναγκών του και τη βέλτιστη ποιότητα των τελικών του έργων, προϊόντων και υπηρεσιών.

Αναζήτηση