Ενδιαφερόμενα Μέρη

Για τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η συστηματική και ουσιαστική αμφίδρομη επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη του αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση και τον σχεδιασμό των δράσεων και πρακτικών του, καθώς και για την αντιμετώπιση καθημερινών προκλήσεων. Ο Όμιλος αναγνωρίζει ως ενδιαφερόμενα μέρη τις ομάδες εκείνες που επηρεάζουν και επηρεάζονται, άμεσα ή έμμεσα, από τη δραστηριότητά του. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ανήκουν είτε στο εσωτερικό περιβάλλον του Ομίλου (μέτοχοι, εργαζόμενοι) είτε στο εξωτερικό περιβάλλον (προμηθευτές, πελάτες, συνεργάτες). Το 2019, ο Όμιλος επανεξέτασε τις αναγνωρισμένες ομάδες ενδιαφερομένων μερών του.

 

 

 

Στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, βασικό μέλημα είναι η εδραίωση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και άψογης συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ ο Όμιλος αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη προσοχή τις διαφορετικές προσδοκίες και απαιτήσεις της κάθε ομάδας.

Ενδιαφερόμενα Μέρη

Βασικές Απαιτήσεις

Επικοινωνία

Εργαζόμενοι

 • Οι εργαζόμενοι επιθυμούν να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να αμείβονται με ανταγωνιστικό μισθό, να έχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη μέσα στον Όμιλο και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοκρατία.
 • Επιπλέον, θέλουν να γνωρίζουν τις δραστηριότητες του Ομίλου και την εξέλιξή τους.
 • Συνεχής και άμεση επικοινωνία μέσω του intranet του Ομίλου για όλες τις εξελίξεις και τις αλλαγές.
 • Διαρκής επικοινωνία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου ανάλογα και με τις ανάγκες που προκύπτουν.
 • Ενημέρωση από τη Διοίκηση μέσω ειδικών εκδηλώσεων για το προσωπικό 2 φορές το χρόνο.

Πελάτες

 • Οι πελάτες επιθυμούν να έχουν μια άψογη συνεργασία με τον Όμιλο σε όλους τους τομείς και να προμηθεύονται ποιοτικά και σύμφωνα με εγκεκριμένες προδιαγραφές έργα και υπηρεσίες στους συμφωνημένους χρόνους.
 • Απευθείας επικοινωνία μέσω των Υπεύθυνων για κάθε έργο/τομέα δραστηριοποίησης σε συνεχή βάση και σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.

Μέτοχοι, επενδυτές και ομολογιούχοι

 • Ενδιαφέρονται για την κερδοφορία του Ομίλου, τις επιχειρηματικές εξελίξεις στους τομείς δραστηριότητάς του, καθώς και την επίδοση αναφορικά με κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.
 • Επιθυμούν επίσης τη διαφύλαξη της βιωσιμότητας του Ομίλου και την εφαρμογή αυστηρών προτύπων και αρχών εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Διαρκής ενημέρωση μέσω ανακοινώσεων, δελτίων τύπου και παρουσιάσεων, μέσω της ιστοσελίδας και των ΜΜΕ, καθώς και σε ετήσια βάση μέσω της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.
 • Διαρκής Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου.
 • Συναντήσεις με τη Διοίκηση και την Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου, κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Τράπεζες και χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

 • Οι τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται ο Όμιλος επιθυμούν να έχουν έγκαιρη πληροφόρηση αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα και τις επιχειρηματικές εξελίξεις.
 • Επιθυμούν επίσης τη διαφύλαξη της βιωσιμότητας του Ομίλου και την εφαρμογή αυστηρών προτύπων και αρχών εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Διαρκής ενημέρωση μέσω ανακοινώσεων, δελτίων τύπου και παρουσιάσεων, μέσω της ιστοσελίδας και των ΜΜΕ, καθώς και σε ετήσια βάση μέσω της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.
 • Συναντήσεις με τη Διοίκηση και την Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου, κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Τοπικές κοινωνίες και τοπική αυτοδιοίκηση 

 • Τα μέλη των τοπικών κοινωνιών (τοπικά ΜΜΕ, τοπικοί ΜΚΟ, τοπικοί φορείς κοινωνίας των πολιτών) και της τοπικής αυτοδιοίκησης στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος ενδιαφέρονται για την παροχή ευκαιριών απασχόλησης, καθώς και για τις δράσεις του Ομίλου σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως η προστασία του περιβάλλοντος και οι δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.
 • Διαρκής επικοινωνία με τους κατά τόπους Υπεύθυνους Έργων ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, καθώς και σε ετήσια βάση μέσω της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.

Προμηθευτές και συνεργάτες

 • Οι προμηθευτές και οι συνεργάτες επιθυμούν να έχουν μια συνεπή, επικερδή και μακροχρόνια συνεργασία με τον Όμιλο σε όλους τους τομείς.
 • Απευθείας επικοινωνία μέσω των Υπεύθυνων Προμηθειών κάθε δραστηριότητας, κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Υπεργολάβοι

 • Επιθυμούν να έχουν μια συνεπή, επικερδή και μακροχρόνια συνεργασία με τον Όμιλο σε όλους τους τομείς. Επιπλέον, επιθυμούν οι εργαζόμενοί τους να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
 • Απευθείας επικοινωνία μέσω των Υπεύθυνων Εργοταξίων κάθε δραστηριότητας, σε συνεχή βάση και σύμφωνα με τις ανάγκες.

Πολιτεία και ρυθμιστικές αρχές 

 • Ενδιαφέρονται για την υπεύθυνη και σύννομη δραστηριοποίηση του Ομίλου, την προστασία του περιβάλλοντος, τις κοινωνικές δράσεις, το σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων και της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Διαρκής ενημέρωση μέσω ανακοινώσεων, δελτίων τύπου και παρουσιάσεων, μέσω της ιστοσελίδας και των ΜΜΕ, καθώς και σε ετήσια βάση μέσω της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.
 • Απευθείας επικοινωνία μέσω των Υπεύθυνων Έργων κάθε δραστηριότητας, αλλά και μέσω συναντήσεων με τη Διοίκηση, κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Ευρύτερη κοινωνία 

 • Τα μέλη της κοινωνίας (ΜΜΕ, ΜΚΟ, φορείς κοινωνίας των πολιτών) επιθυμούν να ενημερώνονται για τις ενέργειες βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου, τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά στοιχεία, τις επιχειρηματικές εξελίξεις και τις δραστηριότητες του Ομίλου.
 • Διαρκής ενημέρωση μέσω ανακοινώσεων, δελτίων τύπου και παρουσιάσεων, μέσω της ιστοσελίδας και των ΜΜΕ, καθώς και σε ετήσια βάση μέσω της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.
 • Συναντήσεις με τη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου, όσον αφορά στα ΜΜΕ, κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
 • Συναντήσεις με τη Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης, όσον αφορά στις ΜΚΟ και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.