Ενδιαφερόμενα Μέρη

Για τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η συστηματική και ουσιαστική αμφίδρομη επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη του αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση και τον σχεδιασμό των δράσεων και πρακτικών του, καθώς και για την αντιμετώπιση καθημερινών προκλήσεων. Ο Όμιλος αναγνωρίζει ως ενδιαφερόμενα μέρη τις ομάδες εκείνες που επηρεάζουν και επηρεάζονται, άμεσα ή έμμεσα, από τη δραστηριότητά του. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ανήκουν είτε στο εσωτερικό περιβάλλον του Ομίλου (μέτοχοι, ομολογιούχοι, εργαζόμενοι) είτε στο εξωτερικό περιβάλλον (προμηθευτές, πελάτες, συνεργάτες).

 

Στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, βασικό μέλημα είναι η εδραίωση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και άψογης συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ ο Όμιλος αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη προσοχή τις διαφορετικές προσδοκίες και απαιτήσεις της κάθε ομάδας. Στο πλαίσιο αυτό έχει θεσπίσει διακριτά κανάλια επικοινωνίας με κάθε ομάδα ενδιαφερομένων μερών, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Επιπλέον, ο Όμιλος καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη του να συμμετέχουν στις έρευνες αξιολόγησης των ουσιωδών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, τα αποτελέσματα των οποίων συμβάλουν στη διαμόρφωση της στρατηγικής του Ομίλου.