Οικονομικά Στοιχεία

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

Εξέλιξη βασικών μεγεθών (ΔΠΧΑ - €εκ)