ΑΚΤΩΡ
Οικονομικά Στοιχεία

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

11/11/2021
ΑΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019

05/11/2020
ΑΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

31/12/2018
ΑΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017

31/12/2017
ΑΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

31/12/2016
ΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015

31/12/2015
ΑΚΤΩΡ

Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. επί των Εταιρικών Και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη Χρήση Από 1 Ιανουάριου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

31/12/2015
ΑΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015

31/12/2015
ΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014

31/12/2014
ΑΚΤΩΡ

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ενοποιημένων και Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων για τη Χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

31/12/2014
ΑΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014

31/12/2014
ΑΚΤΩΡ

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2013

31/12/2013
ΑΚΤΩΡ