Στρατηγική

Το όραμά μας

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ επιδιώκει τη δημιουργία έργων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής ανθρώπων, όπου δραστηριοποιείται, και εξελίσσεται σε έναν δυναμικό και σταθερό παράγοντα υποστήριξης και διάδοσης της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.

 

Οι Αξίες μας

 

Άξονες Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου

Tο 2019, ο Όμιλος ξεκίνησε μια διαδικασία αναλυτικής αποτύπωσης της επίδοσης των εταιρειών του σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της ανάλυσης ουσιαστικών θεμάτων, που παρουσιάζεται στη συνέχεια,  οδήγησε στον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής του Ομίλου και την αποτύπωση στόχων και προτεραιοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης για τον Όμιλο, αλλά και για τις επιμέρους δραστηριότητες και εταιρείες.

Σε επίπεδο Ομίλου προσδιορίστηκαν οι εξής 4 βασικοί άξονες προτεραιότητας:

 

 

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Στόχοι Ομίλου

Σε συνέχεια της αναγνώρισης των βασικών αξόνων προτεραιότητας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, ο Όμιλος προχώρησε στον προσδιορισμό επιμέρους πεδίων ανά άξονα, για τα οποία έθεσε άμεσους (2020) και μεσοπρόθεσμους (2022) στόχους,  ώστε να παρακολουθείται η επίδοση και η εξέλιξη του Ομίλου. Οι στόχοι που τέθηκαν το 2018, επαναπροσδιορίζονται και εντάσσονται στο νέο σχέδιο στόχων και δράσεων του Ομίλου.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κύριοι στόχοι για την επόμενη χρονιά και για το 2022 ανά άξονα προτεραιότητας και θεματική ενότητα (πεδίο).

 

Επιχειρηματική Ηθική

 

Θεματική Ενότητα

Στόχος 2020

Μεσοπρόθεσμος στόχος (2022)

Πρακτικές επιχειρηματικής ηθικής

 • Προσαρμογή του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου στις κατευθυντήριες γραμμές του ISO 19600:2014.
 • Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας και πιστοποίηση κατά ISO 37001:2016 των εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ.
 • Ανάπτυξη ομιλικής πολιτικής δωρεών (χρηματικών ή σε είδος) και χορηγιών.
 • Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας και πιστοποίηση κατά ISO 37001:2016 σε όλες τις κύριες εταιρείες του Ομίλου.
 • Εκπαίδευση του 100% των εργαζομένων του Ομίλου σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης.

Διαχείριση πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων

 • Ολοκλήρωση των εκτιμήσεων αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (DPIA), όπου προβλέπεται.
 • Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης πληροφοριών και πιστοποίηση κατά ISO/IEC 27001:2013 της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Διαχείριση προμηθειών και συνεργασίας με προμηθευτές και υπεργολάβους

 • Εφαρμογή ενιαίας ομιλικής Πολιτικής Προμηθειών.
 • Κεντρική διαχείριση προμηθειών.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή λεπτομερούς συστημικής καταγραφής και ιχνηλασιμότητας του συνόλου των αγορών υλικών και υπηρεσιών του Ομίλου
 • Ενσωμάτωση κριτηρίων βιώσιμης ανάπτυξης στη διαδικασία αξιολόγησης σημαντικών προμηθευτών, συνεργατών και υπεργολάβων.

Στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης

 • Καθορισμός δεικτών επίδοσης για όλα τα ουσιώδη θέματα της λειτουργίας του Ομίλου
 • Ανάπτυξη τριετούς πλάνου μετρήσιμων στόχων βελτίωσης και προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης ανά τομέα δραστηριότητας.

Πολιτικές και διαδικασίες

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή κεντρικού συστήματος διαχείρισης πολιτικών και διαδικασιών

Ενδιαφερόμενα μέρη

 • Διενέργεια έρευνας γνώμης ενδιαφερομένων μερών για την καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών και προσδοκιών τους σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και ενσωμάτωση αυτών στην ανάλυση των ουσιαστικών θεμάτων της λειτουργίας του Ομίλου.
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση ετήσιου πλάνου διαβούλευσης με τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου.

 

Υγεία, Ασφάλεια και Εξέλιξη Εργαζομένων

 

Θεματική Ενότητα

Στόχος 2020

Μεσοπρόθεσμος στόχος (2022)

Ενίσχυση εταιρικής κουλτούρας

 • Στρατηγική ευθυγράμμιση του οράματος, της αποστολής, των αξιών και συμπεριφορών που επιδεικνύουν την ομιλική κουλτούρα.
 • Ανάπτυξη πολιτικής Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ανάλυση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Δέσμευσης Εργαζομένων και ανάπτυξη ενεργειών με σκοπό τη βελτίωση των αποτελεσμάτων .
 • Υλοποίηση δράσεων για την υιοθέτηση ενιαίας ομιλικής κουλτούρας και αρχών σε όλες τις δραστηριότητες και εταιρείες του Ομίλου.
 • Δημιουργία και υλοποίηση πλάνου Employer Brand.
 • Υλοποίηση Έρευνας Δέσμευσης Εργαζομένων κάθε δύο χρόνια.

Εκπαίδευση

 • Ολοκλήρωση Πλάνου εκπαίδευσης για όλους τους εργαζομένους του Ομίλου.
 • Ανάπτυξη πλατφόρμας για online εκπαίδευση
 • Συστηματική καταγραφή του συνόλου των εκπαιδεύσεων των έργων και δραστηριοτήτων.
 • Ολοκλήρωση δημιουργίας Ακαδημίας Εκπαίδευσης σε θέματα Ηγεσίας.
 • Εκπαίδευση στελεχών για την απόκτηση δεξιοτήτων απαραίτητων για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή (Reskilling and Upskilling).

Αξιολόγηση και ανάπτυξη

 • Αξιολόγηση της απόδοσης του 100% των εργαζομένων των κεντρικών γραφείων και του 100% των εργαζομένων με θέση ευθύνης στα έργα/ δραστηριότητες , με βάση το νέο σύστημα αξιολόγησης.
 • Δημιουργία συστήματος αξιολόγησης της προοπτικής (potential) των εργαζομένων
 • Αξιολόγηση της απόδοσης του 100% των εργαζομένων του Ομίλου.
 • Εφαρμογή αξιολόγησης «360 Feedback» για τους προϊσταμένους.
 • 75% των προαγωγών θα καλύπτεται μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης της προοπτικής (potential)

Παροχές Εργαζομένων

 • Δημιουργία συνταξιοδοτικού προγράμματος για τα στελέχη του Ομίλου.
 • Ανάπτυξη διαδικασίας επιβράβευσης εργαζομένων με τη μορφή Bonus.
 • Ενίσχυση των παροχών (π.χ. κουπόνια εστιατορίων, βράβευση πολυετιών, κ.λπ.).

Προσέλκυση νέων εργαζομένων

 • Συμμετοχή και στήριξη εκδηλώσεων που παρέχουν σύνδεση των νέων με την αγορά εργασίας.
 • Δημιουργία προγράμματος πρακτικής άσκησης για φοιτητές

Ενίσχυση της διαφορετικότητας

 • Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με το φύλο και την ηλικία
 • Δημιουργία πλάνου ενίσχυσης της ισότητας των φύλων και ισόρροπης εκπροσώπησης εργαζομένων όλων των ηλικιών στο ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου

Ευ-ζην (well-being)

 • Δημιουργία προγράμματος που θα ενισχύει το ευ-ζην (well-being) των εργαζομένων

Εθελοντισμός εργαζομένων

 • Υλοποίηση εθελοντικής αιμοδοσίας στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου
 • Δημιουργία πλάνου ενεργειών εθελοντισμού εργαζομένων

Ενίσχυση κουλτούρας υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε όλα τα επίπεδα 

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή ομιλικής Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
 • Ορισμός Υπεύθυνου Υγείας και Ασφάλειας σε όλες τις εταιρείες / έργα / δραστηριότητες του Ομίλου
 • Ορισμός ομάδας διερεύνησης ατυχημάτων και παρ’ όλίγον ατυχημάτων ανά τομέα δραστηριότητας και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με βάση τα αποτελέσματα της διερεύνησης
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή καθημερινών 15λεπτων συναθροίσεων του συνόλου των εργαζομένων των έργων / δραστηριοτήτων με ευθύνη των προϊσταμένων για τη συζήτηση και μετάδοση μηνυμάτων ασφάλειας (Safety sessions)  σε όλα τα έργα και δραστηριότητες του Ομίλου.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασίας επιτόπου επιθεωρήσεων των έργων / δραστηριοτήτων για θέματα υγείας και ασφάλειας από στελέχη της διοίκησης.
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών όπως Safety forums, Safety Champions, θεματικές καμπάνιες ευαισθητοποίησης, σε όλα τα έργα και δραστηριότητες του Ομίλου.

Εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας

 • Εκπαίδευση του 100% των στελεχών και των εργαζομένων σε θέσεις ευθύνης σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • Διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων σε τεχνικά θέματα, σε όλους τους τομείς του Ομίλου, από πιστοποιημένους φορείς
 • Συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή εκπαιδεύσεων εργαζομένων υπεργολάβων.

Επιθεωρήσεις υγείας και ασφάλειας

 • Αύξηση των επιθεωρήσεων σε υπεργολάβους .
 • Επιθεωρήσεις στο 60% των έργων του Ομίλου.
 • Επιθεωρήσεις στο 100% των έργων και δραστηριοτήτων του Ομίλου ετησίως.

Παρακολούθηση επίδοσης υγείας και ασφάλειας

 • Εφαρμογή των διαδικασιών Μηνιαίας Αναφοράς Ασφαλείας (Μ.Α.Α) και Λίστα Ελέγχου Υγείας και Ασφάλειας σε όλα τα έργα και τις εταιρείες του Ομίλου.
 • Μηδενικά ατυχήματα

 

Καινοτομία

 

Θεματική Ενότητα

Στόχος 2020

Μεσοπρόθεσμος στόχος (2022)

Αυτοματοποίηση διαδικασιών 

 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών του Ανθρώπινου Δυναμικού, των αναφορών από τα εργοτάξια και των προμηθειών, που απαιτούν σημαντική διακίνηση χαρτιού και φυσική παρουσία για υπογραφές.
 • Εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογών Management Reporting.
 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών διαχείρισης κτηρίου
 • Εγκατάσταση ειδικού λογισμικού διαχείρισης εγγράφων (Document Control) σε εργοτάξια μεγάλων έργων.

Ενίσχυση απομακρυσμένης εργασίας

 • Χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης και πλατφόρμας αλληλοεπίδρασης ομάδων εργασίας σε συγκεκριμένα έργα, ώστε να είναι δυνατή η απομακρυσμένη εργασία.

Επιχειρησιακή συνέχεια

 • Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας για τις κρίσιμες δραστηριότητες του Ομίλου.

 

Οικονομία Χαμηλού Άνθρακα

 

Θεματική Ενότητα

Στόχος 2020

Μεσοπρόθεσμος στόχος (2022)

Ενίσχυση επενδύσεων σε ΑΠΕ

 • Ενίσχυση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ με έργα αιολικής ενέργειας, φωτοβολταϊκά και αξιοποίησης βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας

Συνεισφορά στην κυκλική οικονομία

 • Βελτίωση ποσοστών ανάκτησης ανακυκλωσίμων στις μονάδες επεξεργασίας
 • Περαιτέρω επενδύσεις  στην υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών διαχείρισης απορριμμάτων.

Παρακολούθηση επίδοσης σε περιβαλλοντικά θέματα

 • Εφαρμογή ενιαίας μεθοδολογίας αναφορικά με την καταγραφή των δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης.
 • Καταγραφή της επίδοσης του 100% των έργων / δραστηριοτήτων του Ομίλου στην Ελλάδα.
 • Παρακολούθηση και καταγραφή περιβαλλοντικής επίδοσης υπεργολάβων.

Επιθεωρήσεις περιβαλλοντικές

 • Διενέργεια επιτόπιων εσωτερικών επιθεωρήσεων στο 33% των έργων / δραστηριοτήτων του Ομίλου.
 • Ανάπτυξη εργαλείου για την εξ αποστάσεως διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων των έργων / δραστηριοτήτων του Ομίλου.
 • Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 και πιστοποίηση για τις εταιρείες ΕΛΛΑΚΤΩΡ (τομέας ΑΠΕ) και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ.
 • Διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων στο 100% των έργων / δραστηριοτήτων του Ομίλου εντός της περιόδου 2020-2022.

Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα

 • Εκπαίδευση του 100% των εργαζομένων πεδίου  στα έργα /δραστηριότητες σε θέματα περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης.
 • Ετήσιο πλάνο εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα για το σύνολο των εργαζομένων του Ομίλου

Βιοποικιλότητα

 • Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας σε περιοχές σημαντικής βιοποικιλότητας, όπου είναι εγκατεστημένα έργα / δραστηριότητες, με έμφαση στις περιόδους της αναπαραγωγής και εαρινής και φθινοπωρινής μετανάστευσης.

 

Η Δέσμευσή μας στους Στόχους  Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει υιοθετήσει την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, όπως αυτή εκφράζεται από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030  (Sustainable Development Goals). Προτεραιότητα του Ομίλου αποτελεί η επίτευξη των Στόχων που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητές του και τις προκλήσεις που αυτές αντιμετωπίζουν, καθώς και με τα ουσιώδη θέματα που προκύπτουν από τη λειτουργία του.