Στρατηγική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

 

Το όραμά μας

 

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ επιδιώκει τη δημιουργία έργων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής ανθρώπων, όπου δραστηριοποιείται, και εξελίσσεται σε έναν δυναμικό και σταθερό παράγοντα υποστήριξης και διάδοσης της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.

 

Οι Αξίες μας

Άξονες Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου

Tο 2020, συνεχίστηκε η διαδικασία αναλυτικής αποτύπωσης της επίδοσης των εταιρειών του Ομίλου σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, με τη δημιουργία ενός νέου εργαλείου παρακολούθησης και καταγραφής βασικών δεικτών επίδοσης σύμφωνα με αναγνωρισμένα διεθνή και εθνικά πρότυπα όπως τα GRI, το SASB, ο Bloomberg Gender Equality Index και ο Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Με γνώμονα την ακριβέστερη και πιο σαφή αποτύπωση της προσέγγισης του Ομίλου, ενσωματώθηκε ο πέμπτος στρατηγικός άξονας, που αφορά στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Ο Όμιλος επιθυμεί να αναδείξει περαιτέρω τη σημασία των αρμονικών σχέσεων των εταιρειών του με τις τοπικές κοινωνίες μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Στόχος του Ομίλου είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η συνεχής βελτίωση της επίδοσης του στα θέματα που εμπίπτουν στους 5 αναγνωρισμένους βασικούς στρατηγικούς άξονες βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε επίπεδο Ομίλου έχουν προσδιοριστεί οι εξής 5 στρατηγικοί άξονες: