Συμμετοχή σε Φορείς και Συνδέσμους

Ο Όμιλος ή/και οι εταιρείες του συμμετέχουν σε εθνικούς και διεθνείς συνδέσμους, οργανισμούς και φορείς με στόχο την ανάπτυξη των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιούνται, τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν και τη βέλτιστη αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη λειτουργία τους.

  • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) εκπροσωπεί τις ελληνικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες και προασπίζει τα συμφέροντά τους τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό, μέσω του αντίστοιχου φορέα εκπροσώπησης επιχειρήσεων και βιομηχανιών, του BUSINESSEUROPE.

  • Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει τον ισχυρό και δυναμικό συντελεστή των επιχειρήσεων που επιθυμούν να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα. Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Συμβούλιο αναλαμβάνουν την υποχρέωση ενεργούς συμμετοχής στον φορέα και την προσυπογραφή ενός κοινού Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης, που θα πρέπει να εφαρμόζουν μέσα από συνεχή βελτίωση και προσαρμογή.

O Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Συμβουλίου, ενώ ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη από την ίδρυσή του το 2009 μέχρι και τα μέσα του 2019.

  • Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική ΕυθύνηCSR Hellas

Πρόκειται για ένα δίκτυο επιχειρήσεων με τη μορφή μη κερδοσκοπικού σωματείου. Στόχος του είναι η προώθηση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η προβολή της στο επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον. Οι εταιρείες ΑΚΤΩΡ και ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ είναι μέλη του CSR Hellas.

  • Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Compact)

Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact) προωθεί σε διεθνές επίπεδο την υιοθέτηση 10 παγκόσμια αποδεκτών Αρχών στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Οι εταιρείες ΑΚΤΩΡ και ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ έχουν υπογράψει το Οικουμενικό Σύμφωνο από το 2008. Το 2019, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δεσμεύτηκε να τηρεί τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου κατά την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και στις συναλλαγές του με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η εταιρεία ΑΚΤΩΡ, ως θυγατρική του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, εκπροσωπείται από τον Όμιλο στο διεθνή οργανισμό και είναι πλέον μέλος το τοπικού δικτύου (Global Compact Network Hellas).

  • Ελληνικό Δίκτυο Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (Global Compact Network Hellas)

Το Ελληνικό Δίκτυο για το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ προωθεί την πρωτοβουλία του Οικουμενικού Συμφώνου στην Ελλάδα. Αποτελεί ανεξάρτητη, αυτοδιοίκητη οντότητα που συνεργάζεται στενά με το UN Global Compact στη Νέα Υόρκη και ενεργεί ως σημείο επαφής του για όλα τα μέλη αυτού σε επίπεδο χώρας. Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Ελληνικού Δικτύου Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, και μέλος του από το 2019, η εταιρεία ΑΚΤΩΡ.

  • Ελληνικές Υποδομές και Οδοί ΜΕ Διόδια – HELLASTRON

Οι εταιρείες ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ και ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ είναι μέλη του φορέα HELLASTRON «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ», στον οποίο συμμετέχουν όλοι οι σύγχρονοι αυτοκινητοδρόμων και υποδομές με διόδια που λειτουργούν στην Ελλάδα με στόχο την προώθηση των επαγγελματικών, επιστημονικών, ερευνητικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών θεμάτων που σχετίζονται με τις οδικές μεταφορές στην Ελλάδα.

  • Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ)

Η ΗΛΕΚΤΩΡ είναι μέλος και κατέχει και θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ), που δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της υιοθέτησης του παραγωγικού οικονομικού μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, μέσα από ενέργειες που σχετίζονται με την ανακύκλωση και την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας.