Ενημέρωση Επενδυτών

Μετοχική Σύνθεση

Μέτοχος > 5%
Αρ.μετοχών
% Συμμετοχής
Reggeborgh Invest B.V.*
103.926.161
29,847%
Greenhill Investments Limited/Kiloman Holdings**
103.705.802
29,784%
Atlas NV***
34.114.860
9,798%
Επενδυτικό κοινό (< 5%)
106.445.182
30,571%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
348.192.005
100,000%

Πηγή: Σύμφωνα με τις τελευταίες γνωστοποιήσεις/ενημερώσεις (Ν. 3556/2007) των υπόχρεων προσώπων. Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 20.10.2021

* Η REGGEBORGH INVEST B.V. δεν ελέγχεται από κανένα φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3556/2007 και δεν ελέγχει καμιά άλλη οντότητα που να κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής στην εκδότρια ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

**H GREENHILL INVESTMENTS LIMITED, ελέγχεται από την ICEBERG CAPITAL LIMITED, η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. α του ν. 3556/2007. Στις 03.08.2021 η KILOMAN HOLDINDS LIMITED (εταιρεία ελεγχόμενη από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη) και η GREENHILL INVESTMENTS LIMITED ενημέρωσαν ότι ενεργούν συντονισμένα.

***Η ATLAS NV ελέγχεται από ATLASINVEST HOLDING B.V, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τον κ. Martialis Quirinus van Poecke.