Ενημέρωση Επενδυτών

Μετοχική Σύνθεση

Μέτοχος > 5%
Αρ.μετοχών
% Συμμετοχής
Reggeborgh Invest B.V.*
106.275.775
30,52%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ**
104.000.000
29,87%
Atlas NV***
34.114.860
9,80%
Επενδυτικό κοινό (< 5%)
103.801.370
29,81%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
348.192.005
100,00%

Πηγή: Σύμφωνα με τις τελευταίες γνωστοποιήσεις/ενημερώσεις (Ν. 3556/2007) των υπόχρεων προσώπων. Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 11.05.2022

* Η REGGEBORGH INVEST B.V. δεν ελέγχεται από κανένα φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3556/2007 και δεν ελέγχει καμιά άλλη οντότητα που να κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής στην εκδότρια ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. Tην 06.05.2022, απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) 52.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών (ήτοι ποσοστό 14,9343% των δικαιωμάτων ψήφου) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE. με περίοδο άσκησης/μετατροπής του Call Option 36 μήνες από 06.05.2022 έως 06.05.2025. Μετά την πιθανή άσκηση του Call Option το ποσοστό της REGGEBORGH INVEST B.V. θα ανέλθει στο 45,4565% (ήτοι 158.275.775 κοινές ονομαστικές μετοχές) των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. Η REGGEBORGH δεν δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τις μετοχές του call option (52.000.000 μετοχές) κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του εν λόγω call option.

**Η απόκτηση των 104.000.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (αντιστοιχούν στο 29,87% των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας) πραγματοποιήθηκε μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC DVP) στις 06.05.2022

***Η ATLAS NV ελέγχεται από ATLASINVEST HOLDING B.V, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τον κ. Martialis Quirinus van Poecke.