Ενημέρωση Επενδυτών

Μετοχική Σύνθεση

Μέτοχος > 5%
Αρ.μετοχών
% Συμμετοχής
REGGEBORGH INVEST B.V.*
106.275.775
30,52%
RB ELLAKTOR HOLDING B.V.*
54,404,755
15.62%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ**
104.000.000
29,87%
Atlas NV***
34.114.860
9,80%
Επενδυτικό κοινό (< 5%)
49.396.615
14,19%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
348.192.005
100,00%

Πηγή: Σύμφωνα με τις τελευταίες γνωστοποιήσεις/ενημερώσεις (Ν. 3556/2007) των υπόχρεων προσώπων. Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 05.08.2022

* “Η REGGEBORGH INVEST B.V. δεν ελέγχεται από κανένα φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3556/2007 και δεν ελέγχει καμιά άλλη οντότητα που να κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής στην εκδότρια ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. Tην 06.05.2022, απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) 52.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών (ήτοι ποσοστό 14,9343% των δικαιωμάτων ψήφου) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE.. με περίοδο άσκησης/μετατροπής του Call Option 36 μήνες από 06.05.2022 έως 06.05.2025. Την 02.08.2022 λόγω απόκτησης μετοχών που προσφέρθηκαν στη θυγατρική της εταιρεία RB ELLAKTOR HOLDING B.V., συνεπεία Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης που υπέβαλε η τελευταία στις 06 Μαΐου 2022, η συνολική συμμετοχή της REGGEBORGH INVEST B.V. στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας ανήλθε στο 46,15% (ήτοι μετοχές 160.680.530), με άμεση συμμετοχή 30,52% και έμμεση συμμετοχή, μέσω της RB ELLAKTOR HOLDING B.V., 15,62%, του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.” .

** Η απόκτηση των 104.000.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (αντιστοιχούν στο 29,87% των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας) πραγματοποιήθηκε μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC DVP) στις 06.05.2022.

*** Η ATLAS NV ελέγχεται από ATLASINVEST HOLDING B.V, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τον κ. Martialis Quirinus van Poecke.