Ενημέρωση Επενδυτών

Μετοχική Σύνθεση

Μέτοχος > 5%
Αρ.μετοχών
% Συμμετοχής
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης & Δημήτριος Καλλιτσάντσης*
54.815.876
25,582%
Λεωνίδας Μπόμπολας**
26.882.023
12,546%
Reggeborgh Invest B.V.***
11.647.870
5,436%
Επενδυτικό κοινό (< 5%)
120.926.234
56,436%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
214.272.003
100,00%

Πηγή: Μετοχολόγιο της Εταιρείας της 21.09.2020.

* Μέσω PEMANOARO LIMITED, η οποία ελέγχεται από κοινού από τον κ. Αναστάσιο Π. Καλλιτσάντση και τον κ. Δημήτριο Π. Καλλιτσάντση. Επίσης ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης κατέχει επιπλέον ποσοστό συμμετοχής 0,807% και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου: α) ως φυσικό πρόσωπο 290.500 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,136% και β) μέσω της ελεγχόμενης από τον ίδιο εταιρείας, ARGONIO ENTERPRISES LIMITED, 1.436.989 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,67%.

** Στο ποσοστό συμμετοχής (και στα δικαιώματα ψήφου) του κ. Λεωνίδα Μπόμπολα έχει συναθροιστεί ποσοστό 1,14% που κατέχει η ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία ORANOM HOLDINGS LTD (ήτοι 2.450.000 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου).

***H Reggeborgh Invest B.V. απέκτησε την 10.09.2020 δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) 26.882.023 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στη ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,5457% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η ημερομηνία λήξης είναι 180 ημέρες μετά την 10.09.2020 και η περίοδος άσκησης/μετατροπής είναι μεταξύ της 1ης και της 180ης ημέρας μετά την 10.09.2020.