Ενημέρωση Επενδυτών

Μετοχική Σύνθεση

Μέτοχος > 5%
Αρ.μετοχών
% Συμμετοχής
PEMANOARO LIMITED*
54.815.876
25,58%
Λεωνίδας Μπόμπολας**
26.882.023
12,55%
Επενδυτικό κοινό (< 5%)
132.574.104
61,87%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
214.272.003
100,00%

Πηγή: Μετοχολόγιο της Εταιρείας της 16.08.2019.

* Η PEMANOARO LIMITED ελέγχεται από κοινού από τον κ. Αναστάσιο Π. Καλλιτσάντση και τον κ. Δημήτριο Π. Καλλιτσάντση. Επίσης ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης κατέχει α) ως φυσικό πρόσωπο 190.500 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,09% και β) μέσω της ελεγχόμενης από τον ίδιο εταιρείας, ARGONIO ENTERPRISES LIMITED, 1.336.989 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,62%.

**Στο ποσοστό συμμετοχής (και στα δικαιώματα ψήφου) του κ. Λεωνίδα Μπόμπολα έχει συναθροιστεί ποσοστό 1,14% που κατέχει η ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία ORANOM HOLDINGS LTD (ήτοι 2.450.000 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου).