Ενημέρωση Επενδυτών

Μετοχική Σύνθεση

Μέτοχος > 5%
Αρ.μετοχών
% Συμμετοχής
Pemanoaro Limited*
44.101.876
20,582%
Reggeborgh Invest B.V.**
30.375.397
14,176%
Λεωνίδας Μπόμπολας***
24.432.023
11,402%
Invesco Finance S.A. ****
10.714.000
5,000%
Επενδυτικό κοινό (< 5%)
104.648.707
48,839%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
214.272.003
100,00%

Πηγή: Σύμφωνα με τις τελευταίες γνωστοποιήσεις/ενημερώσεις (Ν. 3556/2007) των υπόχρεων προσώπων. Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 28.12.2020.

*H PEMANOARO LIMITED, ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο Π. Καλλιτσάντση και Δημήτριο Π. Καλλιτσάντση.

** H Reggeborgh Invest B.V. απέκτησε την 10.09.2020 δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) 26.882.023 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στη ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,5457% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η ημερομηνία λήξης είναι 180 ημέρες μετά την 10.09.2020 και η περίοδος άσκησης/μετατροπής είναι μεταξύ της 1ης και της 180ης ημέρας μετά την 10.09.2020.

***O κ. Λεωνίδας Μπόμπολας κατέχει επιπλέον ποσοστό 1,14%, μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας ORANOM HOLDINGS LTD (ήτοι 2.450.000 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου) και η συνολική του συμμετοχή (άμμεση και έμμεση) ανέρχεται σε 12,55%.

**** H Invesco Finance SA, ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη. Στις 17.12.2020 υπεγράφη συφωνία απόκτησης επιπλέον ποσοστού 18,3346% συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και με ημερομηνία εκλπήρωσης μέχρι την 12.01.2021, η οποία εξέπνευσε χωρίς να αποκτηθεί η προειρημένη συμμετοχή. Στις 13.01.2021 τα μέρη επικαιροποίησαν τους όρους της συμφωνίας, όπως ειδικότερα παρουσιάστηκε στην από 15.01.2021 γνωστοποίηση του μετόχου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εταιρεία. Η τροποποιημένη συμφωνία της από 13.01.2021 μεταξύ AKRON TRADE AND TRANSPORT SA (ελέγχεται επίσης από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη) και PEMANOARO LIMITED, που αφορά στην απόκτηση μετοχών του εκδότη, ήτοι ποσοστού 20,5822% (και αριθμό μετοχών 44.101.876 κοινών ονομαστικών μετοχών με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου), θα υλοποιηθεί κατά τα στάδια και τις αντίστοιχες ημερομηνίες που αναφέρονται στην σχετική ανακοίνωση (15.01.2021).