Ενημέρωση Επενδυτών

Μετοχική Σύνθεση

Μέτοχος > 5%
Αρ.μετοχών
% Συμμετοχής
Greenhill Investments Limited*
42.980.666
20,059%%
Reggeborgh Invest B.V.**
31.698.933
14,794%
Λεωνίδας Μπόμπολας***
26.882.023
12,546%
Pemanoaro Limited****
11.835.210
5,523%
Επενδυτικό κοινό (< 5%)
100.875.171
47,078%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
214.272.003
100,00%

Πηγή: Σύμφωνα με τις τελευταίες γνωστοποιήσεις/ενημερώσεις (Ν. 3556/2007)των υπόχρεων προσώπων. Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 31.03.2021

*H GREENHILL INVESTMENTS LIMITED, ελέγχεται από την ICEBERG CAPITAL LIMITED, που ελέγχεται από την AKRON TRADE AND TRANSPORT SA, η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. α του ν. 3556/2007. Στις 13.01.2021 τα μέρη επικαιροποίησαν τους όρους της συμφωνίας, μεταξύ AKRON TRADE AND TRANSPORT SA και PEMANOARO LIMITED, που αφορά στην απόκτηση μετοχών του εκδότη, ήτοι ποσοστού 20,5822% (και αριθμό μετοχών 44.101.876 κοινών ονομαστικών μετοχών με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου), θα υλοποιηθεί κατά τα στάδια και τις αντίστοιχες ημερομηνίες που αναφέρονται στην σχετική ανακοίνωση (15.01.2021) και με ημερομηνία εκπλήρωσης αυτής μέχρι την 30.07.2021.

**H Reggeborgh Invest B.V. απέκτησε την 10.09.2020 δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) 26.882.023 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στη ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,5457% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η ημερομηνία λήξης είναι 180 ημέρες μετά την 10.09.2020 και η περίοδος άσκησης/μετατροπής είναι μεταξύ της 1ης και της 180ης ημέρας μετά την 10.09.2020. Mε ενημέρωσή της επέκτεινε την περίοδο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς (Call Option) ως ανωτέρω, με λήξη της προθεσμίας άσκησης έως και 240 ημέρες μετά την 10.09.2020. Στις 06.03.2021 η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου στην εκδότρια διαμορφώθηκε σε 14,79%. Η συνολική θέση της μετόχου, ως αποτέλεσμα και της πιθανής άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης, ανέρχεται σε 27,34%.

***Στο ποσοστό του κ. Λεωνίδα Μπόμπολα περιλαμβάνεται ποσοστό 1,14%, της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας ORANOM HOLDINGS LTD (ήτοι 2.450.000 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου).

****H PEMANOARO LIMITED, ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο Π. Καλλιτσάντση και Δημήτριο Π. Καλλιτσάντση.