Ενημέρωση Επενδυτών

Μετοχική Σύνθεση

Μέτοχος > 5%
Αρ.μετοχών
% Συμμετοχής
Reggeborgh Invest B.V.*
59.930.339
27,969%
Greenhill Investments Limited**
54.815.876
25,582%
Atlas NV***
20.993.760
9,798%
Επενδυτικό κοινό (< 5%)
78.532.028
36,651%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
214.272.003
100,000%

Πηγή: Σύμφωνα με τις τελευταίες γνωστοποιήσεις/ενημερώσεις (Ν. 3556/2007) των υπόχρεων προσώπων. Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 23.07.2021

* Στις 23.07.2021 η Reggeborgh Invest B.V. ενημέρωσε ότι δεν άσκησε το Call Option των 6.828.260 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, η περίοδος άσκησης του οποίου ήταν από 20.04 έως 20.07.2021. Η REGGEBORGH INVEST B.V. δεν ελέγχεται από κανένα φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3556/2007 και δεν ελέγχει καμιά άλλη οντότητα που να κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής στην εκδότρια ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

**H GREENHILL INVESTMENTS LIMITED, ελέγχεται από την ICEBERG CAPITAL LIMITED, η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. α του ν. 3556/2007. H συμμετοχή της GREENHILL INVESTMENTS LIMITED διαμορφώθηκε στο 25,582% (το ίδιο ποσοστό ελέγχουν εμμέσως οι κ.κ. Δ. Μπάκος και Ι. Καϋμενάκης ).

***Η ATLAS NV ελέγχεται από ATLASINVEST HOLDING B.V, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τον κ. Martialis Quirinus van Poecke.