Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021

Η Εταιρεία εφαρμόζει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές ορίζονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4706/20 και το άρθρο 4 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 2/905/3.3.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), η Εταιρεία έχει υιοθετήσει, με την  από 28.06.2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021), με τις αποκλίσεις που ρητώς αναφέρονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε αποτυπώνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης πατώντας το download pdf επάνω δεξιά.