Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

To παρόν συντάχθηκε από την εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή του Ν. 3873/2010 και εμπεριέχει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που διέπουν τον τρόπο διοίκησης και ελέγχου της εταιρείας. Βάση του αποτελεί ο πρόσφατος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ (Ιανουάριος 2011) και κατ’ επέκταση οι Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ, οι “Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα – Οδηγίες για τον Ανταγωνιστικό Μετασχηματισμό της” της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης που ανέπτυξε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ πλαισιώνεται κυρίως από τους υποχρεωτικούς  κανόνες, οι οποίοι θεσπίστηκαν με νόμους ή κανονισμούς αρμοδίων οργάνων όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ο κώδικας  της Εταιρείας δομείται ως εξής: κατ’ αρχήν παρουσιάζονται οι γενικές αρχές, οι οποίες αποτελούν το γενικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, τις κατευθυντήριες γραμμές. Στη συνέχεια αυτές εξειδικεύονται σε ειδικές πρακτικές, σε διατάξεις “συμμόρφωσης ή εξήγησης”, που αποτελούν τη βάση για την σύνταξη της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. βάσει του προαναφερθέντος ν. 3873/2010. Ο κώδικας και, κατά συνέπεια το περιεχόμενο της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, θα επανεξετάζεται σε τακτική βάση και θα τροποποιείται αναλόγως.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης πατώντας το download pdf επάνω δεξιά.