Ενημέρωση Επενδυτών

Διάσπαση με Απόσχιση του Κλάδου ΑΠΕ 2022

Ανακοίνωση - Έγκριση Σχεδίου Διάσπασης με Απόσχιση Κλάδου

24/10/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση για Διάθεση Εγγράφων Απόσχισης

24/10/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχέδιο Πράξης Διάσπασης

24/10/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Κατάλογος Έργων και Εταιρικών Συμμετοχών (Παράρτημα Ι)

24/10/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Λογιστική Κατάσταση Κλάδου ΑΠΕ 31.12.2021 (Παράρτημα ΙΙ)

24/10/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έκθεση Εκτίμησης της Αξίας του Κλάδου ΑΠΕ Ν.Δ.1297 (Παράρτημα ΙΙΙ)

24/10/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Προς τη Γενική Συνέλευση Άρθρο 61 του Ν.46012019

24/10/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έκθεση Γνωμοδότησης για την Απόσχιση του Κλάδου ΑΠΕ (Ν4601)

24/10/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1.01-30.06.2022

24/10/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2021

24/10/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2020

24/10/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2019

24/10/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ