Ενημέρωση Επενδυτών

Γενικές συνελεύσεις

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

2012
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έγγραφα που Υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

2012
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012

2012
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για τη Συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 29ης Ιουνίου 2012

2012
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συνοπτική Περιγραφή - Σχέδια Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012

2012
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συνοπτική Περιγραφή - Σχέδια Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Αναθεωρημένης Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012

2012
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το Διακριτικό Τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

2011
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

2011
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έγγραφα που Υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

2011
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2011

2011
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για τη Συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 30ης Ιουνίου 2011

2011
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συνοπτική Περιγραφή - Σχέδια Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30-06-2011

2011
ΕΛΛΑΚΤΩΡ