Ενημέρωση Επενδυτών

Γενικές συνελεύσεις

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

2014
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

2014
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

2014
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για τη Συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 27ης Φεβρουαρίου 2014

2014
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συνοπτική Περιγραφή - Σχέδια Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27.02.2014

2014
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το Διακριτικό Τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

2013
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

2013
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έγγραφα που Υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

2013
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για τη Συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 27ης Ιουνίου 2013

2013
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συνοπτική Περιγραφή - Σχέδια Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2013

2013
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το Διακριτικό Τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

2012
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

2012
ΕΛΛΑΚΤΩΡ