Ενημέρωση Επενδυτών

Γενικές συνελεύσεις

Έγγραφα που Υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

2015
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για τη Συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. Παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας της 26ης Ιουνίου 2015

2015
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Συνοπτική Περιγραφή - Σχέδια Αποφάσεων Επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2015

2015
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Συνοπτική Περιγραφή - Σχέδια Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26.06.2015

2015
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

2015
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για τη Συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 26ης Ιουνίου 2015

2015
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έγγραφα που Υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

2015
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το Διακριτικό Τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

2014
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το Διακριτικό Τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 -ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

2014
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έγγραφα που Υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

2014
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για τη Συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 27ης Ιουνίου 2014

2014
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συνοπτική Περιγραφή - Σχέδια Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2014

2014
ΕΛΛΑΚΤΩΡ