Ενημέρωση Επενδυτών

Γενικές συνελεύσεις

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2011

2011
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για τη Συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 30ης Ιουνίου 2011

2011
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συνοπτική Περιγραφή - Σχέδια Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30-06-2011

2011
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

2011
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έγγραφα που Υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

2011
ΕΛΛΑΚΤΩΡ