Ενημέρωση Επενδυτών

Γενικές συνελεύσεις

Συνοπτική Περιγραφή - Σχέδια Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24-06-2016

2016
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έγγραφα που Υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

2016
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για τη Συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. Παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας της 24ης Ιουνίου 2016

2016
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Συνοπτική Περιγραφή - Σχέδια Αποφάσεων Επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουνίου 2016

2016
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

2016
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

2016
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έγγραφα που Υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

2016
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

2015
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2015

2015
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το Διακριτικό Τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

2015
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εαιρείας με την Επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον Διακριτικό Τίτλο «ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 2567001000 [ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38582/01ΑΤ/Β/97/012(08)] σε Τακτική Γενική Συνέλευση

2015
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Έγγραφα που Υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

2015
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.