Ενημέρωση Επενδυτών

Γενικές συνελεύσεις

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έγγραφα που Υποβάλλονται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων - Ενημερωτικό Υλικό Μετόχων

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για τη Συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" της 21ης ΜΑΪΟΥ 2019

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Ψήφου

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

2019
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Συνοπτική Περιγραφή - Σχέδια Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21ης Μαΐου 2019

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έγγραφα που Υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

2019
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για τη Συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. Παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας της 21ης Μαΐου 2019

2019
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Σχέδιο Αποφάσεων Επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Συγκληθείσας για την 21η Μαΐου 2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2567001000 (Εφεξής, η «Εταιρεία»)

2019
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21ης Μαΐου 2019

2019
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουλίου 2018

2018
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.