Ενημέρωση Επενδυτών

Γενικές συνελεύσεις

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έγγραφα που Υποβάλλονται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων - Ενημερωτικό Υλικό Μετόχων

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για τη Συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" της 21ης ΜΑΪΟΥ 2019

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Ψήφου

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 25.07.2018

2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αίτηση Γνωστοποίησης Σχεδίου Απόφασης του Δ.Σ. επί της από 15/06/2018 Αναθεωρημένης Ημερήσιας Διάταξης κατ' Άρθρο 39 παρ. 2α του κ.ν. 2190/20 ως ισχύει

2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το Διακριτικό Τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) (Εφεξής η «Εταιρεία»)

2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αίτηση Εγγραφής Πρόσθετων Θεμάτων στην από 07.06.2018 Δημοσιευθείσα Ημερήσια Διάταξης της Συγκληθείσας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας

2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Pemanoaro LTD

2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το Διακριτικό Τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29.06.2018

2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ