Ενημέρωση Επενδυτών

Ετήσια Γενική Συνέλευση ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2020

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 10.09.2020

10/9/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

20/8/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχέδια αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

20/8/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου/ων

20/8/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έγγραφα που υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση

20/8/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Ψήφου

20/8/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Απολογισμός Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για το 2019

20/8/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έκθεση Αποδοχών 2019 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

20/8/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δικαιώματα Μετόχων Μειοψηφίας

18/8/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ