Ενημέρωση Επενδυτών

Γενικές συνελεύσεις

Δικαιώματα Ψήφου

2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.07.2019

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

131η Τακτική Γ.Σ.

2019
REDS

Σχέδιο Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» 11.07.2019

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πολιτική Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ 11.07.2019

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Επισήμανση Αλλαγών 11.07.2019

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 11.07.2019

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για την Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" 11.07.2019

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έγγραφα που Υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση 11.07.2019

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου για την Τακτική Γενική Συνέλευση 11.07.2019

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 21.05.2019

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ