Ενημέρωση Επενδυτών

Γενικές συνελεύσεις

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.07.2019

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχέδιο Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» 11 07 2019

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πολιτική Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ 11 07 2019

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Επισήμανση Αλλαγών 11 07 2019

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 11 07 2019

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για την Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της "Ελλάκτωρ Ανώνυμη Εταιρεία" της 11ης Ιουλίου 2019

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έγγραφα που Υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση 11 07 2019

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου για την Τακτική Γενική Συνέλευση 11 07 2019

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελλάκτωρ Ανώνυμη Εταιρεία»

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 21.05.2019

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το Διακριτικό Τίτλο "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε." (η "Εταιρεία") ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον Διακριτικό Τίτλο «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 2567001000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση

2019
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.