Ενημέρωση Επενδυτών

Ανακοινώσεις

Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. Λόγω Απορρόφησης Δραστηριοτήτων και Περιουσιακών Στοιχείων της Διασπώμενης ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

21/12/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους Σκοπούς του Άρθρου 2 παρ. 4 ν. 2166/1993 σε Συνδυασμό με τα Άρθρα 321 και 327 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως Ισχύουν

11/11/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Ανακοίνωση Περίληψης Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης

14/10/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Ανακοίνωση

1/1/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Ανακοίνωση

1/1/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Ανακοίνωση

1/1/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Ανακοίνωση

1/1/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Ανακοίνωση

1/1/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το Διακριτικό Τίτλο "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε." (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

1/1/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ