Ανακοίνωση Περίληψης Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης

14/10/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

27/7/2005
REDS

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

27/6/2005
REDS

Γνωστοποίηση αλλαγής Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών

6/6/2005
REDS

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

20/4/2005
REDS

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το Διακριτικό Τίτλο "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε." (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

1/1/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Ανακοίνωση

1/1/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Ανακοίνωση

1/1/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Ανακοίνωση

1/1/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Ανακοίνωση

1/1/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Ανακοίνωση

1/1/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων

25/11/2004
REDS