Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2018

17/5/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2018

17/5/2019
ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2018

17/5/2019
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2018

17/5/2019
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2018

17/5/2019
ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2018

17/5/2019
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2018

17/5/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ _ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

17/5/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ _ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

17/5/2019
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

17/5/2019
ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

16/4/2019
REDS

Ετήσια Οικονομική Εκθεση για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

16/4/2019
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.