Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018

31/Δεκέμβριος/2018
ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018

31/Δεκέμβριος/2018
ΑΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005

31/Δεκέμβριος/2018
ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ _ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

07/Δεκέμβριος/2018
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε

Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2018

30/Σεπτέμβριος/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018

30/Σεπτέμβριος/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας «CAISSON A.E.» Επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2017

02/Ιούλιος/2018
CAISSON A.E

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018

30/Ιούνιος/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εξάμηνιαία Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2018 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

30/Ιούνιος/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 30 Ιουνίου 2018

30/Ιούνιος/2018
ΒΕΑΛ Α.Ε

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

26/Απρίλιος/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική ΄Εκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017

18/Απρίλιος/2018
ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε