Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

25/11/2021
CAISSON A.E

Έκθεση Του Δ.Σ. επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020)

25/11/2021
CAISSON A.E

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

25/11/2021
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε

Έκθεση Του Δ.Σ. επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020)

25/11/2021
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

25/11/2021
ΑΚΤΩΡ FM Α.Ε.

Έκθεση Του Δ.Σ. επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020)

25/11/2021
ΑΚΤΩΡ FM Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

25/11/2021
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε

Έκθεση Του Δ.Σ. επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020)

23/11/2021
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

23/11/2021
ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Έκθεση Του Δ.Σ. επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020)

23/11/2021
ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για τη Χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

23/11/2021
ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2019

23/11/2021
ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.