Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018

09/Απρίλιος/2019
ΚANTZA A.E

Ετήσια Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

09/Απρίλιος/2019
ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ _ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 30 Ιουνίου 2018

29/Μάρτιος/2019
ΒΕΑΛ Α.Ε

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

31/Δεκέμβριος/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018

31/Δεκέμβριος/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

31/Δεκέμβριος/2018
REDS

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018

31/Δεκέμβριος/2018
ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή Λογιστή και Έκθεση ΔΣ της Εταιρείας προς την Τ.Γ.Σ. των Μετόχων για τη χρήση 2018 (1.1-31.12.2018)

31/Δεκέμβριος/2018
ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε

Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018

31/Δεκέμβριος/2018
ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε

Oικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

31/Δεκέμβριος/2018
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018

31/Δεκέμβριος/2018
ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε

Έκθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων – Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018 – Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

31/Δεκέμβριος/2018
ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε