Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση από 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2017

31/Δεκέμβριος/2017
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017

31/Δεκέμβριος/2017
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017

31/Δεκέμβριος/2017
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017

31/Δεκέμβριος/2017
ΟΔΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017

31/Δεκέμβριος/2017
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017

31/Δεκέμβριος/2017
ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη Χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017

31/Δεκέμβριος/2017
REDS

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017

31/Δεκέμβριος/2017
ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017

31/Δεκέμβριος/2017
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017

31/Δεκέμβριος/2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1/01/2017 έως 31/12/2017

31/Δεκέμβριος/2017
ΗΛΕΚΤΩΡ

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.τ. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΧΑΝΘ A.E.

31/Δεκέμβριος/2017
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. Α.Ε