Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

30/9/2020
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

30/9/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

29/9/2020
ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

29/9/2020
ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019

29/9/2020
ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

25/9/2020
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019

25/9/2020
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019

25/9/2020
Π&Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Α.Ε.

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

25/9/2020
Π&Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Α.Ε.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019

24/9/2020
ΟΔΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019

24/9/2020
ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ Α.Ε.

Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου & Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019

24/9/2020
ΗΛΕΚΤΩΡ