Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

27/1/2022
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ Α.Ε

Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

27/1/2022
Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

27/1/2022
ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2021

27/1/2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

27/1/2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ _ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε

Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

27/1/2022
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

27/1/2022
ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

27/1/2022
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε

Ετήσια Έκθεση Δ.Σ. επι των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2020

27/1/2022
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 9Μ 2021

30/11/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

25/11/2021
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Α.Ε

Έκθεση Του Δ.Σ. επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020)

25/11/2021
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Α.Ε