Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018

20/6/2019
ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε.

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1/1/2018 έως 31/12/2018

20/6/2019
ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε.

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1/1/2018 έως 31/12/2018

20/6/2019
ΔΟΑΛ Α.Ε

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018

20/6/2019
ΔΟΑΛ Α.Ε

Έκθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων – Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018 – Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

20/6/2019
ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018

18/6/2019
ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε

Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018

04/6/2019
ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή Λογιστή και Έκθεση ΔΣ της Εταιρείας προς την Τ.Γ.Σ. των Μετόχων για τη χρήση 2018 (1.1-31.12.2018)

04/6/2019
ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018

30/5/2019
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1/1/2018 έως 31/12/2018

30/5/2019
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε

Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

21/5/2019
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. Α.Ε

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018

21/5/2019
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. Α.Ε