Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

Προσάρτημα 2019

10/11/2020
ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ Α.Ε.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

10/11/2020
ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ Α.Ε.

Ισολογισμός-Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2019

10/11/2020
ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ Α.Ε.

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων επι του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2019

10/11/2020
ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019

05/11/2020
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Α.Ε

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2019

05/11/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2019

05/11/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019

05/11/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019

05/11/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε.

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2019

05/11/2020
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019

05/11/2020
ΑΚΤΩΡ FM Α.Ε.

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2019

05/11/2020
ΑΚΤΩΡ FM Α.Ε.