Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

02/12/2022
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 2021

02/12/2022
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 2021

02/12/2022
ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

02/12/2022
ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

02/12/2022
ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

02/12/2022
ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

02/12/2022
P.M.S. PROPERTY MANAGEMENT SERVICES A.E

Έτήσια Χρηματοοϊκονομική Έκθεση για τη χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021

28/11/2022
ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ _ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε

Οικονομικές Καταστάσεις 9Μ 2022

24/11/2022
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

15/11/2022
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

15/11/2022
ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

15/11/2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ _ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ