Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

Έκθεση Του Δ.Σ. επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020)

23/11/2021
ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για τη Χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

23/11/2021
ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2019

23/11/2021
ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

15/11/2021
ΒΕΑΛ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

11/11/2021
ΑΚΤΩΡ

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για τη Χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020

09/11/2021
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – 31.12.2020

03/11/2021
ΟΔΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – 31.12.2020

03/11/2021
ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – 31.12.2020

03/11/2021
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – 31.12.2020

03/11/2021
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

01/11/2021
Π&Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Α.Ε.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020

01/11/2021
Π&Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Α.Ε.