Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

31/12/2005
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2005

31/12/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2005

31/12/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ _ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005

31/12/2005
ΠΛΩ-ΚΑΤ Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005

31/12/2005
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

31/12/2005
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Α.Ε

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

31/12/2005
ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

31/12/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ _ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

31/12/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2005

31/12/2005
ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» Επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2005

31/12/2005
ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε. » Επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2005

31/12/2005
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε.