Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

31/Δεκέμβριος/2005
ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

31/Δεκέμβριος/2005
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005

31/Δεκέμβριος/2005
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

31/Δεκέμβριος/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ _ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

31/Δεκέμβριος/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005

31/Δεκέμβριος/2005
ΠΛΩ-ΚΑΤ Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005

31/Δεκέμβριος/2005
ΗΛΕΚΤΩΡ

ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες της Χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005

31/Δεκέμβριος/2005
ΚANTZA A.E

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες της Χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005

31/Δεκέμβριος/2005
ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε. » Επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2005

31/Δεκέμβριος/2005
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2005

31/Δεκέμβριος/2005
ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005

30/Σεπτέμβριος/2005
ΕΛΛΑΚΤΩΡ