Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007

31/Δεκέμβριος/2007
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007

31/Δεκέμβριος/2007
ΗΛΕΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007

31/Δεκέμβριος/2007
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007

31/Δεκέμβριος/2007
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

‘Έκθεση του Δ.Σ της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνική Τεχνοδομική ΤΕΒ Α.Ε επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2007

31/Δεκέμβριος/2007
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

31/Δεκέμβριος/2007
ΑΚΤΩΡ

Εκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

31/Δεκέμβριος/2007
ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007

31/Δεκέμβριος/2007
ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007

31/Δεκέμβριος/2007
ΑΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007

31/Δεκέμβριος/2007
ΑΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007

31/Δεκέμβριος/2007
ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

31/Δεκέμβριος/2007
ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε