Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

31/Δεκέμβριος/2009
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009

31/Δεκέμβριος/2009
ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2009

31/Δεκέμβριος/2009
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2009

31/Δεκέμβριος/2009
ΑΚΤΩΡ FM Α.Ε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

31/Δεκέμβριος/2009
ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31η Δεκεμβρίου 2009

31/Δεκέμβριος/2009
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

31/Δεκέμβριος/2009
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2009

31/Δεκέμβριος/2009
Π _ Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2009

31/Δεκέμβριος/2009
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες της Χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009

31/Δεκέμβριος/2009
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

31/Δεκέμβριος/2009
ΑΚΤΩΡ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

31/Δεκέμβριος/2009
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ _ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ