Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ «ΕΛΛΑΤ Α.Ε.» ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2009 – 31/12/2009

31/Δεκέμβριος/2009
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2009

31/Δεκέμβριος/2009
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ _ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΔΓΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

31/Δεκέμβριος/2009
ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε

ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

31/Δεκέμβριος/2009
ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2009

31/Δεκέμβριος/2009
ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.τ. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΧΑΝΘ

31/Δεκέμβριος/2009
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. Α.Ε

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009

31/Δεκέμβριος/2009
ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009

31/Δεκέμβριος/2009
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. - ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - δ.τ. "ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΧΑΝΘ Α.Ε." ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

31/Δεκέμβριος/2009
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2009

31/Δεκέμβριος/2009
ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2009

31/Δεκέμβριος/2009
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε

'Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Π & Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία κατασκευής και εκμετάλλευσης σταθμών αυτοκινήτων για τον Ισολογισμό και τη δραστηριότητα της εταιρείας της χρήσης 2009

31/Δεκέμβριος/2009
Π _ Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Α.Ε