Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ Στοιχεία & Πληροφορίες της Χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007

31/Δεκέμβριος/2007
ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01/02/2007 έως 31/12/2007

31/Δεκέμβριος/2007
ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε

Εκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

31/Δεκέμβριος/2007
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

31/Δεκέμβριος/2007
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007

31/Δεκέμβριος/2007
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1/1/2007-31/12/2007

31/Δεκέμβριος/2007
Λ.Μ.Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

Έκθεση Διαχείρισης Δ.Σ 1/1-31/12/2007

31/Δεκέμβριος/2007
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007

31/Δεκέμβριος/2007
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ε.Λ.Ε.-Σ.Σ. & Δ.Π.Λ.Υ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007

31/Δεκέμβριος/2007
ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007

31/Δεκέμβριος/2007
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

31/Δεκέμβριος/2007
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

31/Δεκέμβριος/2007
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ _ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε