Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

Στοιχεία & Πληροφορίες της Χρήσης από 1/1/2009 έως 31/12/2009

31/12/2009
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009

31/12/2009
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

Συμμετοχές Ομίλου 31.12.2009

31/12/2009
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009

31/12/2009
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε.

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε. » Επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2009

31/12/2009
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2009

31/12/2009
ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2009

31/12/2009
ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε

Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009

31/12/2009
ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε » Επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2009

31/12/2009
ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες της Χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009

31/12/2009
ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2009

31/12/2009
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009

31/12/2009
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ Α.Ε