Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

Έκθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων – Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019 – Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

29/7/2020
ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

29/7/2020
ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

24/7/2020
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. Α.Ε

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2019

24/7/2020
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. Α.Ε

Oικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019

02/7/2020
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2019, Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

02/7/2020
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2020

29/5/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

08/5/2020
REDS

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

30/4/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

30/4/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019

19/11/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2019

19/11/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ