Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

PMS PROPERTY MANAGEMENT SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκρμβρίου 2017 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης

01/Ιανουάριος/2019
P.M.S. PROPERTY MANAGEMENT SERVICES A.E

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

31/Δεκέμβριος/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018

31/Δεκέμβριος/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2018

30/Σεπτέμβριος/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018

30/Σεπτέμβριος/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT Α.Ε Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017

02/Ιούλιος/2018
ΑΚΤΩΡ FM Α.Ε

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018

30/Ιούνιος/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017

25/Απρίλιος/2018
REDS

Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017

01/Ιανουάριος/2018
Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017

31/Δεκέμβριος/2017
ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017

31/Δεκέμβριος/2017
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017

31/Δεκέμβριος/2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ _ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ