Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 1ου 3μήνου 2021

27/5/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Εκθεση REDS AE 31 12 2020

29/4/2021
REDS

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2020

01/4/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2020

01/4/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Την 10.3.2021 ελήφθη απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Αττικής Οδού ΑΕ, για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και της Σύμβασης Παραχώρησης, με τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) και 34 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας. Συνημμένα η σχετική ανακοίνωση του ΓΕΜΗ

19/3/2021
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2020

27/11/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Προσάρτημα 2019

10/11/2020
ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ Α.Ε.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

10/11/2020
ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ Α.Ε.

Ισολογισμός-Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2019

10/11/2020
ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ Α.Ε.

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων επι του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2019

10/11/2020
ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019

05/11/2020
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Α.Ε

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2019

05/11/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε