Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

Οικονομικές Καταστάσεις 2021

04/5/2022
REDS

Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

02/2/2022
ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Ισολογισμός χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020

02/2/2022
ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ Α.Ε.

Εκθεση Διαχείρισης για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020

02/2/2022
ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ Α.Ε.

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020

02/2/2022
ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ _ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020

02/2/2022
P.M.S. PROPERTY MANAGEMENT SERVICES A.E

Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

27/1/2022
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ Α.Ε

Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

27/1/2022
Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

27/1/2022
ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2021

27/1/2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

27/1/2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ _ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε

Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

27/1/2022
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.