Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

20/12/2022
"ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.-ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ" Ο.Ε

Ισολογισμός Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021

13/12/2022
ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ Α.Ε.

Εκθεση Διαχείρισης για τη Χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021

13/12/2022
ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ Α.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

09/12/2022
ΒΕΑΛ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

05/12/2022
ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

05/12/2022
ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

02/12/2022
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Α.Ε

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 2021

02/12/2022
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

02/12/2022
CAISSON A.E

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 2021

02/12/2022
CAISSON A.E

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

02/12/2022
ΑΚΤΩΡ FM Α.Ε.

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 2021

02/12/2022
ΑΚΤΩΡ FM Α.Ε.