Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018

28/Ιούνιος/2019
ΑΚΤΩΡ

Έκθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων – Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018 – Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

20/Ιούνιος/2019
ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018

18/Ιούνιος/2019
ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2018, Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

24/Μάιος/2019
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε

Oικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

22/Μάιος/2019
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε

Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

21/Μάιος/2019
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. Α.Ε

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018

21/Μάιος/2019
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. Α.Ε

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

16/Απρίλιος/2019
REDS

Ετήσια Οικονομική Εκθεση για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

16/Απρίλιος/2019
ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

09/Απρίλιος/2019
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Πληροφόρησης για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης

09/Απρίλιος/2019
P.M.S. PROPERTY MANAGEMENT SERVICES A.E

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018

09/Απρίλιος/2019
ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε