Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

02/12/2022
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Α.Ε

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 2021

02/12/2022
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

02/12/2022
CAISSON A.E

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 2021

02/12/2022
CAISSON A.E

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

02/12/2022
ΑΚΤΩΡ FM Α.Ε.

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 2021

02/12/2022
ΑΚΤΩΡ FM Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

02/12/2022
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 2021

02/12/2022
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 2021

02/12/2022
ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

02/12/2022
ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

02/12/2022
ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

02/12/2022
ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε