Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου απο 1η Ιανουαρίου έως και 30 Ιουνίου 2021

31/8/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την Περίοδο 1η Ιανουαρίου έως και 30η Ιουνίου 2021

31/8/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

27/7/2021
ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε

Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες Χρήσης 2020

27/7/2021
ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε

Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες Χρήσης 2020

30/6/2021
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

30/6/2021
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 1ου 3μήνου 2021

27/5/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Εκθεση REDS AE 31 12 2020

29/4/2021
REDS

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2020

01/4/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2020

01/4/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Την 10.3.2021 ελήφθη απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Αττικής Οδού ΑΕ, για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και της Σύμβασης Παραχώρησης, με τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) και 34 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας. Συνημμένα η σχετική ανακοίνωση του ΓΕΜΗ

19/3/2021
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2020

27/11/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ