Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 9Μ 2021

30/11/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

25/11/2021
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Α.Ε

Έκθεση Του Δ.Σ. επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020)

25/11/2021
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

25/11/2021
CAISSON A.E

Έκθεση Του Δ.Σ. επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020)

25/11/2021
CAISSON A.E

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

25/11/2021
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε

Έκθεση Του Δ.Σ. επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020)

25/11/2021
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

25/11/2021
ΑΚΤΩΡ FM Α.Ε.

Έκθεση Του Δ.Σ. επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020)

25/11/2021
ΑΚΤΩΡ FM Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

25/11/2021
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε

Έκθεση Του Δ.Σ. επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020)

23/11/2021
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020

23/11/2021
ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.