Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018

06/10/2020
Burg Machinery EOOD

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση από 26 Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

06/10/2020
AKTOR FM INTERNATIONAL LIMITED

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018

06/10/2020
AKTOR CONTRACTORS LTD

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018

06/10/2020
AKTOR CONSTRUCTIONS INTERNATIONAL LTD

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018

06/10/2020
Lastis Energy Investments

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

31/12/2012
Helector Cyprus Limited

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 14 Δεκεμβρίου 2011 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

31/12/2012
K.G.E. Green Energy Limited

Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011

31/12/2011
Gulf Millennium Holdings Limited

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011

31/12/2011
AECO (Holdings) Limited

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011

31/12/2011
STARTMART

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις-31 Δεκεμβρίου 2010

31/12/2010
AKTOR CONSTRUCTIONS INTERNATIONAL LTD

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010

31/12/2010
STARTMART