Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2020

24/1/2022
Helector Cyprus Limited

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2020

24/1/2022
AKTOR CONCESSIONS (CYPRUS) LIMITED

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2020

24/1/2022
ELLAKTOR VENTURES

Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2019

10/11/2020
AKTOR BULGARIA EAD

Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2019

10/11/2020
Burg Machinery EOOD

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019

02/11/2020
ELLAKTOR VENTURES

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019

02/11/2020
AKTOR CONCESSIONS (CYPRUS) LIMITED

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019

30/10/2020
Helector Cyprus Limited

Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019

22/10/2020
Helector Germany GMBH

Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019

22/10/2020
Helector Recycling Center Osnabruck GmbH

Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019

22/10/2020
HERHOF VERWALTUNGS (HVG)

Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019

22/10/2020
Herhof Ltd