Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019

09/10/2020
ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε - BILFINGER BAUGESELLSCHAFT M.B.H. J/V

Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019

06/10/2020
CLH ESTATE SRL

Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018

06/10/2020
AKTOR BULGARIA EAD

Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018

06/10/2020
CA - Biosar Energy AKTOR

Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018

06/10/2020
JV AKTOR SA-AKTOR BULGARIA

Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018

06/10/2020
CLH ESTATE SRL

Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018

06/10/2020
PROFIT CONSTRUCT SRL

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019

06/10/2020
PROFIT CONSTRUCT SRL

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση από 02 Μαίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019

06/10/2020
AKTOR SERVICES LTD

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018

06/10/2020
Burg Machinery EOOD

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση από 26 Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

06/10/2020
AKTOR FM INTERNATIONAL LIMITED

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018

06/10/2020
AKTOR CONTRACTORS LTD