Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα εκτός Ελλάδας

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009

31/12/2009
Helector Cyprus Limited

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009

31/12/2009
STARTMART

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009

31/10/2009
AKTOR CONSTRUCTIONS INTERNATIONAL LTD

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008

25/6/2009

Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008

31/12/2008
Gulf Millennium Holdings Limited

Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008

31/12/2008
AKTOR CONSTRUCTIONS INTERNATIONAL LTD

Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008

31/12/2008
STARTMART