Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα εκτός Ελλάδας

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013

30/6/2013
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

31/12/2012
Helector Cyprus Limited

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 14 Δεκεμβρίου 2011 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

31/12/2012
K.G.E. Green Energy Limited

Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011

31/12/2011
Gulf Millennium Holdings Limited

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011

31/12/2011
AECO (Holdings) Limited

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011

31/12/2011
STARTMART

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010

31/12/2010
STARTMART

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις-31 Δεκεμβρίου 2010

31/12/2010
AKTOR CONSTRUCTIONS INTERNATIONAL LTD

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

31/12/2009
Gulf Millennium Holdings Limited

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

31/12/2009
STARTMART

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

31/12/2009
AECO (Holdings) Limited

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

31/12/2009
AKTOR CONSTRUCTIONS INTERNATIONAL LTD