Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα εκτός Ελλάδας

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2018

30/Ιούνιος/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017

31/Δεκέμβριος/2017
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017

31/Δεκέμβριος/2017
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

31/Δεκέμβριος/2016
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

31/Δεκέμβριος/2015
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

31/Δεκέμβριος/2015
ΗΛΕΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Μαρτίου 2014

31/Μάρτιος/2014
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις-Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

14/Φεβρουάριος/2013
Helector Cyprus Limited

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις-Περίοδος από 14 Δεκεμβρίου 2011 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

25/Ιανουάριος/2013
K.G.E. Green Energy Limited

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011

15/Ιούνιος/2012

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις-31 Δεκεμβρίου 2011

31/Δεκέμβριος/2011
AECO (Holdings) Limited

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις-31 Δεκεμβρίου 2010

31/Δεκέμβριος/2010