Ενημέρωση Επενδυτών

Ετήσια Οικονομική Εκθεση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

31/12/2013
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

31/12/2012
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη Χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

31/12/2011
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

31/12/2010
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη Χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009

31/12/2009
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη Χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008

31/12/2008
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έγγραφο του Άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. Λόγω της Συγχώνευσης με Απορρόφηση της Εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

13/12/2007
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Απολογισμός και Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007

01/6/2007
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Απολογισμός και Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2006

31/12/2006
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Ετήσιο Δελτίο 2005

01/6/2006
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. Λόγω Απορρόφησης Δραστηριοτήτων και Περιουσιακών Στοιχείων της Διασπώμενης ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., Σύμφωνα με την Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15.12.2005 και την Εισαγωγή των Νέων Μετοχών στην Κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών

21/12/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Ετήσιο Δελτίο Σύμφωνα με τις Διατάξεις της Απόφασης 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως Ισχύει για τη Χρήση από 1 Ιανουαρίου 2004 έως 31 Δεκεμβρίου 2004

01/6/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ