Ενημέρωση Επενδυτών

Ετήσια Οικονομική Εκθεση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη Χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018 (Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ν. 3556/2007)

31/3/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη Χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2011 (Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και το Άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

31/12/2011
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη Χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και το Άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

31/12/2009
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έγγραφο του Άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. Λόγω της Συγχώνευσης με Απορρόφηση της Εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Σύμφωνα με την από 10.12.2007 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. και της από 10.12.2007 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

13/12/2007
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007

01/6/2007
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2006

31/12/2006
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Ετήσιο Δελτίο 2005

01/6/2006
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. Λόγω Απορρόφησης Δραστηριοτήτων και Περιουσιακών Στοιχείων της Διασπώμενης ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., Σύμφωνα με την Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15.12.2005 και την Εισαγωγή των Νέων Μετοχών στην Κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών

21/12/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Ετήσιο Δελτίο Σύμφωνα με τις Διατάξεις της Απόφασης 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως Ισχύει για τη Χρήση 01.01.2004-31.12.2004

01/6/2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Ετήσιο Δελτίο Σύμφωνα με τις Διατάξεις της Απόφασης 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη Χρήση 01.01.2003-31.12.2003

01/6/2004
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Παράρτημα

01/1/2004
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ