Ενημέρωση Επενδυτών

Ετήσια Οικονομική Εκθεση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη Χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018 (Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ν. 3556/2007)

31/Μάρτιος/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη Χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017 (Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ν. 3556/2007)

31/Μάρτιος/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη Χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016 (Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ν. 3556/2007)

31/Μάρτιος/2017
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη Χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015 (Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και το Άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

31/Μάρτιος/2016
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη Χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και το Άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

31/Μάρτιος/2015
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη Χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και το Άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

31/Μάρτιος/2014
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη Χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2011 (Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και το Άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

31/Μάρτιος/2011
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη Χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και το Άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

31/Δεκέμβριος/2009
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έγγραφο του Άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. Λόγω της Συγχώνευσης με Απορρόφηση της Εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Σύμφωνα με την από 10.12.2007 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. και της από 10.12.2007 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

13/Δεκέμβριος/2007
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007

01/Ιούνιος/2007
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2006

31/Δεκέμβριος/2006
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Ετήσιο Δελτίο 2005

01/Ιούνιος/2006
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ