ΗΛΕΚΤΩΡ
Οικονομικά Στοιχεία

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008

31/12/2008
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007

31/12/2007
ΗΛΕΚΤΩΡ

Έκθεση Διαχείρισης Χρήσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

31/12/2007
ΗΛΕΚΤΩΡ

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007

31/12/2007
ΗΛΕΚΤΩΡ

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006

31/12/2006
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2006

31/12/2006
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005

31/12/2005
ΗΛΕΚΤΩΡ

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005

31/12/2005
ΗΛΕΚΤΩΡ

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2005

31/12/2005
ΗΛΕΚΤΩΡ