ΗΛΕΚΤΩΡ
Οικονομικά Στοιχεία

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013

31/12/2013
ΗΛΕΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

31/12/2013
ΗΛΕΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

31/12/2012
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012

31/12/2012
ΗΛΕΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

31/12/2011
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011

31/12/2011
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2010

31/12/2010
ΗΛΕΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010

31/12/2010
ΗΛΕΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες για τη Χρήση 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009

31/12/2009
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2009

31/12/2009
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2008

31/12/2008
ΗΛΕΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008

31/12/2008
ΗΛΕΚΤΩΡ