ΗΛΕΚΤΩΡ
Οικονομικά Στοιχεία

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

09/11/2022
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – 31.12.2020

03/11/2021
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου & Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019

24/9/2020
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου & Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018 με ημερομηνία 31.12.2018

26/8/2019
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου & Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018

31/12/2018
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου & Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017

31/12/2017
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσια 'Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου & Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016

31/12/2016
ΗΛΕΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1/01/2016 έως 31/12/2016

31/12/2016
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

26/5/2016
ΗΛΕΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015

31/12/2015
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσιες Εταιρικές Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015

31/12/2015
ΗΛΕΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014

31/12/2014
ΗΛΕΚΤΩΡ