ΗΛΕΚΤΩΡ
Οικονομικά Στοιχεία

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1/01/2017 έως 31/12/2017

31/Δεκέμβριος/2017
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσια ΄Εκθεση Διοιηκητικού Συμβουλίου & Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014

31/Δεκέμβριος/2016
ΗΛΕΚΤΩΡ

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1/01/2016 έως 31/12/2016

31/Δεκέμβριος/2016
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσιες Εταιρικές Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015

31/Δεκέμβριος/2015
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

31/Δεκέμβριος/2015
ΗΛΕΚΤΩΡ

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1/01/2014 έως 31/12/2014

31/Δεκέμβριος/2014
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014

31/Δεκέμβριος/2014
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013

31/Δεκέμβριος/2013
ΗΛΕΚΤΩΡ

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1/01/2013 έως 31/12/2013

31/Δεκέμβριος/2013
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012

31/Δεκέμβριος/2012
ΗΛΕΚΤΩΡ

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1/01/2011 έως 31/12/2011

31/Δεκέμβριος/2011
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011

31/Δεκέμβριος/2011
ΗΛΕΚΤΩΡ