ΗΛΕΚΤΩΡ
Οικονομικά Στοιχεία

Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου & Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018 με ημερομηνία 31.12.2018

26/8/2019
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου & Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018

31/12/2018
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου & Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017

31/12/2017
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσια 'Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου & Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016

31/12/2016
ΗΛΕΚΤΩΡ

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1/01/2016 έως 31/12/2016

31/12/2016
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/5/2016
ΗΛΕΚΤΩΡ

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1/01/2015 έως 31/12/2015

31/12/2015
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσιες Εταιρικές Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015

31/12/2015
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014

31/12/2014
ΗΛΕΚΤΩΡ

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1/01/2014 έως 31/12/2014

31/12/2014
ΗΛΕΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013

31/12/2013
ΗΛΕΚΤΩΡ

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1/01/2013 έως 31/12/2013

31/12/2013
ΗΛΕΚΤΩΡ