ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Οικονομικά Στοιχεία

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη Χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016 (Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ν. 3556/2007)

31/Μάρτιος/2017
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016

31/Δεκέμβριος/2016
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007)

31/Δεκέμβριος/2016
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2016

30/Ιούνιος/2016
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016

30/Ιούνιος/2016
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Για τη Χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015 (Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και το Άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

31/Μάρτιος/2016
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 30 Δεκεμβρίου 2015

31/Δεκέμβριος/2015
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

31/Δεκέμβριος/2015
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συμμετοχές Ομίλου 31.12.2015

31/Δεκέμβριος/2015
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31 Σεπτεμβρίου 2015

30/Σεπτέμβριος/2015
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2015

30/Σεπτέμβριος/2015
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συμμετοχές Ομίλου 30.09.2015

30/Σεπτέμβριος/2015
ΕΛΛΑΚΤΩΡ