ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Οικονομικά Στοιχεία

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2007

31/12/2007
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007

30/9/2007
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Ιουνίου 2007

30/6/2007
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

30/6/2007
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

31/3/2007
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007

31/3/2007
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006

31/12/2006
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

30/9/2006
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

30/9/2006
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 30 Ιουνίου 2006

30/6/2006
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006

30/6/2006
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Μαρτίου 2006

31/3/2006
ΕΛΛΑΚΤΩΡ