ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Οικονομικά Στοιχεία

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 1ου 3μήνου 2021

27/5/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Q12021

27/5/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2020

01/4/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2020

01/4/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Εκθεση Χρήσης 2020

01/4/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Χρήση2020

31/3/2021
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Παρουσιάση Οικονομικών Αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2020

27/11/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2020

27/11/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου εως 30η Ιουνίου 2020

31/8/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου εως 30η Ιουνίου 2020

31/8/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2020

29/5/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

30/4/2020
ΕΛΛΑΚΤΩΡ