ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Οικονομικά Στοιχεία

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019

19/11/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2019

19/11/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019

17/9/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019

17/9/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη Χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 (Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ν. 3556/2007)

31/3/2019
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

31/12/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018

31/12/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2018

30/9/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018

30/9/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018

30/6/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Εξάμηνιαία Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

30/6/2018
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης απο 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017

31/12/2017
ΕΛΛΑΚΤΩΡ