ΑΚΤΩΡ
Οικονομικά Στοιχεία

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009

31/12/2009
ΑΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2009

31/12/2009
ΑΚΤΩΡ

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2009

31/12/2009
ΑΚΤΩΡ

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για τη περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009

30/6/2009
ΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008

31/12/2008
ΑΚΤΩΡ

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008

31/12/2008
ΑΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2008

31/12/2008
ΑΚΤΩΡ

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

31/12/2007
ΑΚΤΩΡ

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2007

31/12/2007
ΑΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007

31/12/2007
ΑΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2006

31/12/2006
ΑΚΤΩΡ

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006

31/12/2006
ΑΚΤΩΡ