ΑΚΤΩΡ
Οικονομικά Στοιχεία

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

31/12/2013
ΑΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2012

31/12/2012
ΑΚΤΩΡ

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

31/12/2012
ΑΚΤΩΡ

Στοιχεία & Πληροφορίες της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

31/12/2012
ΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

31/12/2011
ΑΚΤΩΡ

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2011

31/12/2011
ΑΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011

31/12/2011
ΑΚΤΩΡ

Ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2011

30/6/2011
ΑΚΤΩΡ

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2010

31/12/2010
ΑΚΤΩΡ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010

31/12/2010
ΑΚΤΩΡ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2010

31/12/2010
ΑΚΤΩΡ

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για τη περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010

30/6/2010
ΑΚΤΩΡ