ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Οικονομικά Στοιχεία

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2010

31/12/2010
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2010

31/12/2010
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2009

31/12/2009
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2009

31/12/2009
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009

31/12/2009
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2008

31/12/2008
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2008

31/12/2008
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008

31/12/2008
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2007

31/12/2007
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007

31/12/2007
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης απο 1 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

31/12/2007
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2006

31/12/2006
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ