ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Οικονομικά Στοιχεία

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2021

21/10/2022
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Οικονομικές Καταστάσεις ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις 31.12.2020

14/10/2021
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019

22/9/2020
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018

31/12/2018
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουάριου 2017 έως 31 Δεκέμβριου 2017

31/12/2017
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017

31/12/2017
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016

31/12/2016
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης απo 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016

31/12/2016
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Έκθεση Διαχείρισης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2015

31/12/2015
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015

31/12/2015
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 εώς 31 Δεκεμβρίου 2015

31/12/2015
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ενοποιημένων και Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων για τη Χρήση από 1 Ιανουάριου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

31/12/2014
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ