ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Οικονομικά Στοιχεία

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018

31/12/2018
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουάριου 2017 έως 31 Δεκέμβριου 2017

31/12/2017
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017

31/12/2017
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης απo 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016

31/12/2016
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016

31/12/2016
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015

31/12/2015
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 εώς 31 Δεκεμβρίου 2015

31/12/2015
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Έκθεση Διαχείρισης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2015

31/12/2015
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ενοποιημένων και Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων για τη Χρήση από 1η Ιανουάριου έως 31η Δεκεμβρίου 2014

31/12/2014
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014

31/12/2014
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014

31/12/2014
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013

31/12/2013
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ