Υπεύθυνη Πολιτική για το Περιβάλλον

Συνεισφορά στην Αύξηση της Διαθεσιμότητας και Αξιοπιστίας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναγνωρίζοντας τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον τομέα της παραγωγής ενέργειας, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και επιδιώκοντας να συνεισφέρει στην πρόσβαση σε φθηνή και καθαρή ενέργεια για όλους, έχει ορίσει ως προτεραιότητά του για τα επόμενα έτη τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με έμφαση στην κατασκευή και λειτουργία αιολικών πάρκων καθώς και στην ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου. Στοχεύει να συνεισφέρει περαιτέρω στην αύξηση της διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των ΑΠΕ, που αποτελούν βασικά προαπαιτούμενα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσω της παραγωγής 909 GWh ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ το 2019, υπολογίζεται ότι ο Όμιλος συνέβαλε στην αποτροπή εκπομπής 575 χιλ. τόνων CO2 eq. στην ατμόσφαιρα. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος, για τη λειτουργία του κατανάλωσε 180 GWh, επομένως για το 2019 το ισοζύγιο κατανάλωσης ενέργειας ανήλθε σε -729 GWh.

Συνεισφορά στην Κυκλική Οικονομία

Στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, η αξία των προϊόντων και υλικών διατηρείται για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μέσα από την επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους και την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησής τους. Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία καθιστά επιβεβλημένη την προώθηση και εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων διαχείρισης απορριμμάτων, με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίησή τους.

Το 2019, οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων στις οποίες συμμετέχουν οι εταιρείες του τομέα Περιβάλλοντος στην Ελλάδα διαχειρίστηκαν περίπου 429.000 τόνους απορριμμάτων.

 

 

 

Διαχείριση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος

Βασικός στόχος και προτεραιότητα του Ομίλου είναι η αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία του. Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και επενδύει στη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.

Κατανάλωση Ενέργειας

Στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου καταβάλλονται προσπάθειες ορθολογικής διαχείρισης των καταναλώσεων κάθε μορφής ενέργειας και προστασίας των φυσικών πόρων. Οι καταναλώσεις ενέργειας παρακολουθούνται τόσο στα κεντρικά γραφεία, όσο και στις εταιρείες του Ομίλου.

 

 

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Η πολιτική διαχείρισης αποβλήτων του Ομίλου αποσκοπεί πρωτίστως στη μείωση της παραγόμενης ποσότητας, στη μείωση του βαθμού επικινδυνότητάς τους, στην ανακύκλωση και στην επαναχρησιμοποίηση, και στη συνέχεια στην κατάλληλη απόρριψή τους.

Η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται με βάση τις απαιτήσεις της εθνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως αυτές εξειδικεύονται στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), καθώς και κάθε άλλη απαίτηση λόγω ιδιαιτερότητας έργου ή δραστηριότητας.

Η συλλογή, η μεταφορά και η διάθεση των αποβλήτων πραγματοποιείται από αδειοδοτημένους φορείς (υπεργολάβους) που είναι καταχωρημένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

 

Βιοποικιλότητα

O Όμιλος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προστασία της βιοποικιλότητας, σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, καθώς και τις διεργασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζονται στα έργα που σχετίζονται με περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας.

O Όμιλος λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις των έργων ή των δραστηριοτήτων εκείνων σε περιοχές που γειτνιάζουν με ευαίσθητες περιοχές και παρακολουθεί τα προστατευόμενα είδη (χλωρίδα και πανίδα), όπως αυτά αναφέρονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.