Συνεισφορά στην Κοινωνία

Δημιουργία και Διανομή οικονομικής αξίας

Βασικός στόχος και στρατηγική προτεραιότητα του Ομίλου είναι να επιχειρεί υπεύθυνα σε σχέση με την κοινωνία, μέσα στην οποία δραστηριοποιείται, ώστε να αυξάνει τη θετική του επίδραση και να επιστρέφει αξία σε αυτή. Ο Όμιλος συμβάλλει στην κοινωνική ευημερία μέσα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα και τις κοινωνικές του δράσεις, ανταποκρινόμενος με συνέπεια, ευθύνη και διαφάνεια στις απαιτήσεις της κοινωνίας.

 

 

 

Κοινωνική Συνεισφορά

Ο Όμιλος και οι εταιρείες του διατηρούν ανοικτή επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες και υλοποιούν προγράμματα με άξονα την ουσιαστική υποστήριξη των κοινωνικών ομάδων που έχουν ανάγκη μέσω δράσεων που βελτιώνουν τις τοπικές υποδομές, προάγουν την πολιτισμική και κοινωνική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, προωθούν την ανακύκλωση, εκπαιδεύουν και ευαισθητοποιούν για θέματα οδικής ασφάλειας,  και παράλληλα ευαισθητοποιούν τους εργαζομένους.

Στις αρχές του 2020, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, καθώς και τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνογνωσία και τα μέσα που διαθέτει, ο Όμιλος προχώρησε στη θέσπιση νέας στρατηγικής κοινωνικής συνεισφοράς, η οποία περιλαμβάνει τους εξής 5 βασικούς άξονες:

 

 

Εθελοντισμός Εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου συμμετέχουν ενεργά στις εθελοντικές εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση.