Υπεύθυνη Πολιτική για τους Ανθρώπους μας

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτελούν την κινητήρια δύναμη και το πιο σημαντικό συγκριτικό του πλεονέκτημα. Η δυνατότητα του Ομίλου να υλοποιεί περίπλοκα έργα, με τεχνικές δυσκολίες και απαιτητικά χρονοδιαγράμματα, οφείλεται στους εργαζομένους του, οι οποίοι με τις γνώσεις, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή τους, παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε πελάτες και συνεργάτες.

Ο Όμιλος επενδύει στην εργασιακή ευημερία των ανθρώπων του και στη διαμόρφωση ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος, και δημιουργεί τις κατάλληλες δομές και συνθήκες που θα προάγουν την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την επιβράβευσή τους, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες και στηρίζοντας τη διαφορετικότητα.

 

 

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Εργαζομένων

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων του Ομίλου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες για την επίτευξη των εταιρικών μας στόχων. Το 2019 υπήρξε χρονιά αναδιοργάνωσης, καθώς δημιουργήθηκε σε επίπεδο Ομίλου Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης και θεμελιώθηκαν νέες διαδικασίες σχετικά με την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.

Το 2019, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 32.819 ώρες εκπαίδευσης (26.953 για τους άνδρες και 5.866 για τις γυναίκες). Υπολογίζεται ότι ο μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο ανήλθε σε 6 ώρες (7 για τους άνδρες και 4 για τις γυναίκες). Οι συνολικές δαπάνες για την εκπαίδευση των εργαζομένων, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του έτους, υπολογίζονται σε € 137.432.

 

 

Υγεία, Ασφάλεια

Η μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο απασχολεί ο Όμιλος, αποτελεί βασικό μέρος της ευρύτερης επιχειρηματικής πολιτικής και φιλοσοφίας του. Η Διοίκηση δεσμεύεται για:

  • Συνεχή τήρηση και βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους.
  • Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων στο σχεδιασμό και στην αναθεώρηση των Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.
  • Τήρηση της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και εφαρμογή όλων των λοιπών κανονιστικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ενεργειών επιθεώρησης και ελέγχου.
  • Συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού για θέματα που αφορούν στην υγεία και στην ασφάλεια στους χώρους εργασίας.
  • Ο Όμιλος στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών σε όλους τους χώρους όπου δραστηριοποιείται, μέσα από την πρόληψη και εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.