Ουσιώδη Θέματα

Με στόχο την ανάπτυξη Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, πραγματοποίησε ανάλυση των ουσιαστικών θεμάτων της λειτουργίας του, τα οποία αποτελούν και τις σημαντικότερες επιδράσεις της δραστηριότητάς του στην ευρύτερη οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

 

Αναγνώριση Ουσιαστικών Θεμάτων

Ο Όμιλος, αναγνώρισε 21 ουσιώδη θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του, μέσα από την επισκόπηση των παρακάτω:

  • Διεθνή και κλαδικά πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης, όπως το πρότυπο GRI και η έκδοση του GRI για τον κλάδο των κατασκευών, πρότυπα SASB καθώς και τον Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών
  • Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης ομοειδών εταιρειών
  • Δημοσιεύματα των τριών τελευταίων ετών (2017-2019) που σχετίζονται με τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τις θυγατρικές του
  • Εσωτερικά έγγραφα (π.χ. πολιτικές, στρατηγικές, συστήματα διαχείρισης, πρότυπα λειτουργίας, κ.ά.)
  • Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ
  • Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών

 

Αξιολόγηση και Ιεράρχηση

Τα ανώτατα στελέχη της διοίκησης των θυγατρικών εταιρειών αλλά και της μητρικής εταιρείας κλήθηκαν να αξιολογήσουν και να ιεραρχήσουν τα 21 ουσιώδη θέματα με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  • σημαντικότητα της επίδρασης (θετικής ή αρνητικής) των θεμάτων αυτών ευρύτερα στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον και κατά συνέπεια στην επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
  • σημαντικότητα των συνεπειών (θετικών ή αρνητικών) των θεμάτων αυτών στη δυνατότητα των εταιρειών του Ομίλου να υλοποιήσουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους ή στη φήμη τους
  • σημαντικότερες προτεραιότητες και μελλοντικές προκλήσεις του κλάδου

Στο πλαίσιο αυτό, διενεργήθηκαν 7 συναντήσεις εργασίας, στις οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι των διοικήσεων των εταιρειών του Ομίλου και κατά τη διάρκεια των οποίων αξιολογήθηκαν τα ουσιώδη θέματα που αφορούσαν την κάθε εταιρεία, ενώ τα συνολικά αποτελέσματα επικυρώθηκαν από τη Διοίκηση του Ομίλου και την Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης.